Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Messenger, Viber, WhatsApp, a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, Instagram, élőszóban.  

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Sipos András e.v., mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. 

Az Ön által megadott adatokhoz Sipos András e.v. fér hozzá és csak a számlázási adatokat: Juhász Gabriella e.v. könyvelőcég ismerheti meg.

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

A Sipos András egyéni vállalkozásom tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyet ebben az adatkezelési tájékoztatóban közlök.

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a honlapomon: https://siposmasszazs.com/adatkezelesi-tajekoztato, a stúdiómban és a kezelőlapon is megtalálható.


Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:
Cégnév: Sipos András egyéni vállalkozó, adatkezelő

Adószám: 67225365-1-42
Székhely: 1102, Budapest, Hölgy utca 24/b.
Weblap: https://siposmasszazs.com
Kapcsolattartás: Tel.: +3630/612-57-42, Viber, WhatsApp, facebook: https://www.facebook.com/siposmasszazs, E-mail: masszazs.sipos@gmail.com, instagram: https://www.instagram.com/siposmasszazs/
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1. Adatkezelési célok
Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához 
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok: 
a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állítok ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont. Szükséges adatok: név, lakcím, e-mail cím.
b) Telefonszámára és keresztnevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Bejelentkezésnél ezeket az adatokat kérem el, melyeket online határidőnaplómban vezetek.

c) Előfordulhat, hogy a masszázskezelés vagy/és fizikai közérzetet javító szolgáltatás miatt, Ön megoszt velünk egészségügyi információt. Amennyiben a masszőr, olyan állapotot észlel, tud meg, amely nem teszi lehetővé a masszázsszolgáltatás igénybevételét, akkor a szolgáltatás nem vehető igénybe.

3. Az adatkezelés időtartama, módja
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (és a kezelőlapot) az utolsó találkozásunk óta eltelt egy év múlva törlöm / megsemmisítem. 

Az adatok, iratok, számlák kezelőlapok tárolása: zárható szekrényben és a szabályzatban megjelölt személyek férhetnek hozzá.

4. Érintetti jogok 
A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.
Érintetti jogok: 
a)    hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c)    az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d)    az adat kezelésének korlátozása;
e)    az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g)    bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása; 
h)    tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5. A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám, sz.e., facebook, viber) kelésekor első alkalommal írásbeli hozzájárulást kérek a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorlójától, melyet az utolsó kapcsolat fennállása utáni egy év múlva törlök, semmisítek meg vagy kérésére azonnal törlöm, megsemmisítem. 

Hozzájáruló nyilatkozat szülők részéről írásban: szolgáltatás megnevezése, adatkezelés célja, kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja, adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig. Adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papíralapon. 

6.  Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu

TevékenységKezelt adatokAdakezelési célAdatkezelési jogalapAdattovábbításTárolás helye és ideje
Számviteli bizonylat kiállításaNév, Lakcím (adószám), e-mail címszámla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóanGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontNAV feléSzékhelyen vagy könyvelőnél, Legalább 8 év
Számviteli, könyvelési tevékenységNév, Lakcím, (adószám)számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítésGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontXX KönyvelőKönyvelőnél, Legalább 8 év
Kapcsolattartási adatokKeresztnév, Telefonszám Időpont egyeztetés, változtatásGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontNem történikKapcsolat fennállását követő egy év, kérés esetén azonnal törlöm

A szabályzat időbeli hatálya 2022. 06.15-től visszavonásig tart.

%d blogger ezt szereti: